แนะแนว สอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบอาหารไทย ขั้น 1

ผู้ที่จะเริ่มทำงานในสายอาชีพ และ สนใจไปทำงานต่างประเทศ ใบรับรองมาตรฐานนี้ ถือว่า เป็นเอกสารชิ้นหนึ่งที่สำคัญมาก บางประเทศไม่ยอมให้ไปทำงานได้หากไม่สอบผ่าน มาตรฐาน ดังกล่าวเสียก่อน และบางประเทศ กำหนดเลยว่าต้องสอบ จากสถานที่ไหนเท่านั้น การแนะแนวครั้งนี้ เขียนเพื่อ แนะแนวผู้ที่อยากจะไปสอบ เพื่อจะได้เตรียมตัวสอบ ผมไม่อาจบอกข้อมูลทั้งหมดได้ เพราะเป็นการสอบเพื่อวัดมาตรฐาน คัดคุณภาพของผู้ประกอบอาหาร เข้าสู่การทำงานในสายอาชีพ ผมได้แต่แนะนำเป็นแนวทางเท่านั้น

การสอบ มีด้วยกัน 2 ขั้นตอน คือ
1. ข้อเขียน
เป็นข้อสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือ จำนวน 50 ข้อ จำเป็นต้องทำให้ถูก 35 ข้อจึงจะผ่าน (แต่ในการสอบบางที่ ถ้าสอบแล้วได้ คะแนน 31-34 จะให้สอบแก้ตัว ได้มากขนาดไหนจะตัดให้เหลือ 35 คะแนน) ข้อสอบ มีด้วยกัน 3 ชุด ซึ่งประกอบด้วย พื้นฐานอาหารไทย สูตรหรือส่วนประกอบในอาหารไทย ศัพย์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการประกอบอาหาร นิดหน่อยง่ายๆ ความสะอาด และ ความปลอดภัยในการทำงาน **ต้องสอบข้อสอบชุดนี้ให้ผ่านถึงจะสอบขั้นต่อไปได้ (บางที่เก็บข้าสอบไปเลยทีเดียวทังทฤษฎี และปฎิบัติ เรา ปฎิบัติได้ แต่ ทฤษฎีตก ก็ตกทั้งหมดเหมือนกัน เพราะฉนั้นโปรดพิจรษาสนามสอบ เพื่อจะไม่เสียตังส์ 900 ค่าสอบปฎิบัติ ฟรีๆ)

2. สอบปฎิบัติ
การส อบ ปฎิบัตินี้ จะเป็นการทำ อาหาร 4 อย่าง ประกอบด้วย ของคาว 3 อย่าง และของหวาน 1 อย่าง ภายในเวลา 3 ชั่วโมง สามารถใช้เวลาเกินได้โดยโดนตัดคะแนน แต่ถ่าเกิน 1 ชั่วโมง ถือ ว่า สอบตก ต้องเริ่มกระบวนการสอบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ข้อเขียน โดยมีจุดประสงค์ การคัดอาหารที่นำมาทดสอบ เพื่อวัดระดับ ความชำนาญในหลายๆด้านดังนี้
– การหั่นซอย (สม่ำเสมอ เท่าๆกัน และตรงตามคำสั่ง)
– ลักษณะของอาหาร (สีสรรถูกต้อง ความข้นใส ของอาหาร)
– รสชาติของอาหาร (รสชาติทำถูกต้องตามหรือไม่)
– ขั้นตอนการปรุงการประกอบอาหาร
– การเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหาร
– การใช้ทรัพยากร หรือวัตถุดิบ อย่างประหยัด
– ความสะอาด
– ความปลอดภัยในการทำงาน
– การทำงานตามคำสั่ง
คะแนน ปฎิบัตินี้ ต้องทำให้ได้ 70 คะแนนขึ้นไป จึงจะผ่านการทดสอบได้ (โดยบางที่ อาหาร 4 อย่าง สามารถไม่ผ่านได้ 1 อย่าง และทำการซ่อมอีกหนึ่งครังว่าผ่านหรือไม่
ถ้าในการสอบ เราทำอาหารไม่ผ่านมากกว่า 1 อย่าง จะปรับเป็นตก ต้องทำการสอบใหม่ทั้งกมด

การเตรียมตัว/แนะแนว
– ร่างกายต้องพร้อมครับ เพราะ ทำครัวเตรียมทุกอย่าเองหมด ในเวลาจำกัด
– จัดระเบียบขั้นตอนการปรุงอาหารไว้ให้ชัดเลย ขั้นตอนก่อนหลัง
– ทำผักให้พร้อมก่อนทำเนื้อ เพราะปัญหาเรื่องกลิ่นของ วัตถุดิบ
– **ใช้เขียงให้ถูก สี
– ใจเย็นอย่าตื่นเต้น ทบทวนดูคำสั่งให้ชัดเจน
– รอบคอบ ระวังอุบัติเหตุในการทำงาน
– *** อย่าเอาลิ้นตัวเองเป็นหลัก แต่ก็ต้องระวังเวลาปรุงรส เป็นไปได้ให้ยึดตามสูตร เข้าว่า
– เวลา ใช้เกลือ หรือ น้ำปลา ต้อง ค่อยๆใส่ และชิมควบคุมไม่ให้เค็มเกินไป
– มะนาวห้ามใส่ตอนน้ำเดือดเด็ดขาด จะทำให้ขม ยกลงแล้วค่อยปรุงมะนาว
– เวลากรรมผู้ให้คะแนนถาม ควรวิเคราห์หาเหตุผล ในคำตอบให้ได้/ตอบดีมีเหตุผล อาจช่วยให้รอดได้
– ถอดเฟอร์นิเจอรืออกให้หมด เช่น แหวน และ นาฬิกา
– หาเครื่องนับเวลา ถอยหลังมาใช่ กันลืม และคอยเตือน
– อย่าปล่อยให้เตาว่าง ทำหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันได้ควรทำ
– คำนวณ เวลาให้ดี อันไหนใช้เวลานาน แต่ไม่ต้องดูบ่อยๆ ให้ทำก่อน และทำอย่างอื่นไปตอน ยกขึ้นเตาแล้ว
– แนะนำ ถ้าจะ สอบ ให้ไปสอบ ที่ วิทยาลัยสวนดุสิต และ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนสุนันทา เพราะถ้าคุณจะไปต่างประเทศจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาสอบใหม่เพราะ หลายๆสถานทูตจะให้สอบ ผ่าน จาก ที่ใดที่หนึ่งนี้

ตัวอย่างอาหารที่ใช้ในการสอบ
1. ข้าวคลุกกะปิ, หลนเต้าเจี้ยว, แกงจืด 3 กษัตย์, มันเชื่อม ขิง
2. ต้มยำกุ้ง, ยำถ่วพลู, ขนมจีน ซาวน้ำ,ถั่วเขียวต้มน้ำตาล

หวังว่าคงเป็นประโยชน์กันนะครับ

—————————————————————–

1. คุณสมบัติ ผู้เข้าสอบ


1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือผ่านการฝึกอบรม ในสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง
หรือเป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร
หรือมีการเรียนอาหารไทยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
2. หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สำเนาวุฒิบัตรด้านวิชาชีพ หรือสำเนาผลการศึกษา()
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4. ค่าทดสอบ จำนวน 1000 บาท (ทฤษฎี 100/ปฎิบัติ 900)

2. เดี๋ยวนี้ร้องขอเอกสารนี้ เกือบทุกปะเทศ ที่ เข้าทำงานอย่างถูกกฎหมาย (มี Work permit ไม่ใช่แบบ โดด VISA) สำหรับผู้ที่ จะเข้าทำใหม่
ถ้า สถานทูตไม่ขอ นายจ้างก็ ขอเองแล้วครับ เดี๋ยวนี้ ตัวอย่างประเทศที่ ขอโดยสถานทูตนะครับ เยอรมัน อังกฤษ ออสเตเรีย แคนนาดา

3. สมัครสอบได้ทุกวัน แต่สอบไม่ได้ทุกวันแล้วแต่ที่ แล้วแต่สนามสอบครับ ลองไปดูติดต่อ แต่ล่ะที่เอาครับ

**ควร จะสอบเอาไว้ครับ ถึงว่าจะไม่ไปทำงานต่างประเทศก็ตามเพราะถึงเวลาต้องใช้จริงๆ Process กว่าจะได้ใบ เนี่ย 1-3 เดือน เลยนะครับ ไหน จะเวลาสอบอีก ทำงานในไทย บางโรงแรมก็เริ่มขอแล้วครับ โดยเฉพาะโรงแรม 5 ดาว


ขอบคุณเนื้อหาจากเว็บบอร์ด : http://thaichefs.org

Advertisements

One response to this post.

  1. ทุกคำในนี้เป็นประโยชน์มากค่ะ เหมือนชีี้ทางให้คนที่หลงทางอยู่เลย ขอบคุณมากๆนะคะ

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: